Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej rozpoczęła 4. rok akademicki

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej rozpoczęła 4. rok akademicki

13 października br. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej zainaugurowała 4. w swojej historii rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. – Na rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej przyjęliśmy 76 osób, w tym 31 na „Doktoraty wdrożeniowe” – zaznaczyła w swoim przemówieniu dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. 

Powołana w 2019 r. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej z nowym rokiem akademickim zamyka pierwszy cykl kształcenia doktorantów – rozprawy doktorskie opracowywane przez nich w ramach nauki w SD, będą bronione już w 2023 r. Powstanie Szkoły Doktorskiej PK było odpowiedzią na ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zgodnie z przyjętymi zasadami Szkoła Doktorska proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Nadzór merytoryczny nad SD sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK, w skład której wchodzą m.in. pracownicy naukowi Politechniki reprezentujący dyscypliny naukowe. Do tej pory Politechnika Krakowska kształciła doktorantów w ramach siedmiu dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 

Znakomite wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, przyznanie wyżej wymienionym dyscyplinom kategorii naukowej A oraz otrzymanie kategorii B+ (uprawnienia do nadawania stopnia doktora) dla dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja sprawia, że możliwości kształcenia doktorantów wkrótce zostaną rozszerzone. – Rozpoczęliśmy procedurę włączania do Szkoły Doktorskiej nowej dyscypliny z dziedziny nauk technicznych i inżynierskich, a mianowicie informatyki technicznej i telekomunikacji. W perspektywie oczywiście utworzenie i zatwierdzenie programu kształcenia dla doktorantów, a finalnie możliwość zaistnienia nowej dyscypliny w naszej Szkole Doktorskiej – tłumaczyła dyrektor SD dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. 

Prorektor PK ds. nauki prof. Dariusz Bogdał wziął udział w inauguracji roku akademickiego Szkoły Doktorskiej PK Fot. Jan Zych

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoby aplikujące do Szkoły Doktorskiej PK wybierają tylko jedną z dyscyplin, ale w ramach programu kształcenia mogą dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK jest bezpłatne, trwa 6 lub 8 semestrów i jest realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Każdemu uczestnikowi SD PK przez 4 lata przysługuje stypendium doktoranckie.

Jak podkreślała podczas inauguracji dyrektor Szkoły, prof. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, w nowym roku akademickim kształcić będzie się łącznie 238 doktorantów, w tym 76 osób realizujących „Doktoraty wdrożeniowe” z IV, V i VI edycji tego ministerialnego programu. Jego celem jest wsparcie przygotowania rozpraw doktorskich, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK wprowadzono możliwość współpracy naukowej doktoranta z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Z 76 osób przyjętych na rozpoczęty rok akademicki 2022/2023, aż 31 realizować będzie „Doktoraty wdrożeniowe”. Wśród politechnicznych projektów zakwalifikowanych do VI edycji programu, są m.in.: „Diagnozowanie anomalii w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem uczenia maszynowego jako sposobu przewidywania awarii oraz problemów występujących zarówno w produkcie, procesie jak i sprzęcie” (wspólnie z Philogic Sp. z o. o.), „Program do optymalizacji prac konserwacyjnych i przeglądów lądowych i morskich farm wiatrowych poprzez zastosowanie inteligentnych systemów monitoringu i diagnostyki turbin wiatrowych” (z Energa Wytwarzanie S.A), „Opracowanie technologii robocasting dla druku 3D elementów na osnowie ceramiki tlenkowej” (z CREATEC Sp. z o.o.), „Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk elewacyjny o zwiększonej odporności kolorystycznej” (z Henkel Polska Sp. z o.o.), „System zarządzania przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w formule partneringu” (z Dampak Sp. z o.o.), „Wpływ wybranych czynników na ocenę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym” (z przedsiębiorstwem Wodociągi Miasta Krakowa S.A.). 

W swoim przemówieniu inauguracyjnym, dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK wspominała też o ważnej kwestii umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej: – W naszym gronie są nie tylko doktoranci z Polski. Mamy przyjemność gościć 14 osób zza granicy z takich krajów, jak: Ukraina, Turkmenistan, Białoruś, Chiny, Brazylia, Kazachstan, Syria, Afganistan, Indonezja i Turcja. Od tego roku zaczynamy kształcenie w języku angielskim i regularną już dla obcokrajowców rekrutację w tym języku. Warto podkreślić, że na nowy rok akademicki przyjętych zostało 8 osób zza granicy – najwięcej do tej pory. 

Tradycyjnie, ważnym punktem inauguracji było ślubowanie doktorantów. W uroczystości wzięli udział prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Wykład pt. „Nauka i praktyka w świetle doświadczeń Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego” wygłosił dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – kierownik MLBE.