Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowi prorektorzy i pełnomocnik PK na kadencję 2020-2024

Nowi prorektorzy i pełnomocnik PK na kadencję 2020-2024

Prof. Dariusz Bogdał, dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, w przeszłości prDBogdalorektor PK ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej dwóch kadencji (2008-2016) został powołany na stanowisko prorektora ds. nauki PK. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej, który ukończył w 1985 r. W 1991 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił pracę doktorską pt. „Badania nad syntezą i reakcjami dichloroacetylenu w warunkach katalizy międzyfazowej”. W roku 2000 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego (na podstawie pracy pt. „Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej”. Tytuł profesora otrzymał w 2007 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie promieniowania mikrofalowego w chemii organicznej oraz syntezie, modyfikacji i recyklingu polimerów. Ponadto prowadzi prace nad otrzymywaniem materiałów polimerowych stosowanych w urządzeniach elektrooptycznych i aplikacjach biomedycznych. Ma bardzo bogate doświadczenie w zarządzaniu w sektorze szkolnitwa wyższego (pełnił funkcje prorektora, dziekana, kierownika Katedry Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych oraz kierownika Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej), a także międzynarodowej współpracy badawczej i przemysłowej.
W obszarze kompetencji prorektora ds. nauki znalazły się m.in.: koordynacja działalności naukowej i rozwoju kadr, współpraca z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji prac badawczych i wdrażania badań naukowych, współpraca z innymi uczelniami w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych, transfer wiedzy i technologii, komercjalizacja wyników badań oraz wykonywanie ekspertyz, nadzór nad spółką INTECH PK, ochrona własności intelektualnej pracowników uczelni, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, konferencje naukowe: krajowe i zagraniczne, przeprowadzanie procedur związanych z nadawaniem godności honorowych PK.
Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK kontynuuje misję na stanowisku prorektora ds. kształcenia
JZajacProf. Jerzy Zając będzie kontynuował misję na stanowisku prorektorskim w obszarze kształcenia i współpracy z zagranicą, które zajmował od 2016 r. Ma 65 lat, jest krakowianinem, w 1978 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Krakowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1988 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Metoda optymalizacji wybranych układów odciążania statycznego robotów przemysłowych”, a w 2003 r. uzyskał habilitację na podstawie monografii pt. „Rozproszone sterowanie zautomatyzowanymi systemami wytwarzania”. Od 2006 r. jest profesorem PK na Wydziale Mechanicznym, a także kierownikiem Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji WM. Wśród zainteresowań  badawczych wymienia: modelowanie, symulację, optymalizację i sterowanie dyskretnymi systemami produkcyjnymi, systemy agentowe w inteligentnej produkcji; integrację informacji w obszarze Przemysłu 4.0; pojazdy automatycznie sterowane i podwodne roboty inspirowane naturą.
W zakresie kompetencji prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą będzie m.in. nadzór nad: całokształtem działalności międzynarodowej, Działem Współpracy Międzynarodowej i jednostkami pozawydziałowymi (Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0, Kolegium Nauk Społecznych, Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości), kształceniem i realizacją procesu dydaktycznego na studiach i studiach doktoranckich w zakresie kształcenia cudzoziemców, uruchamianiem, likwidacją i aktualizacją programów studiów prowadzonych we współpracy z jednostkami zagranicznymi; współpracą PK z instytucjami dokonującymi akredytacji studiów prowadzonych we współpracy z jednostkami zagranicznymi; współpracą PK z uczelniami w ramach programu Erasmus, organizacją rekrutacji cudzoziemców, studiami podyplomowymi; utrzymywaniem i rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki, umowami dotyczącymi współpracy międzynarodowej.
Dr inż. Otmar Vogt nowym pełnomocnikiem w obszarze kształcenia
OVogtW kadencji 2020-2024 nowo powołane stanowisko pełnomocnika-koordynatora ds. kształcenia objął dr Otmar Vogt z Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Do jego kompetencji należeć będzie m.in: nadzór nad Działem Kształcenia i Centrum e-edukacji, nadzór nad zasadami kształcenia i realizacją procesu dydaktycznego na studiach i studiach doktoranckich, nadzór nad uruchamianiem i likwidowaniem kierunków studiów oraz zmiany w programach studiów, nadzór nad Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia, współpraca PK z instytucjami dokonującymi akredytacji kierunków studiów, organizacja rekrutacji na studia obywateli polskich, z wyłączeniem rekrutacji cudzoziemców; nadzór nad kształceniem podyplomowym i e-learningiem.  Dr inż. Otmar Vogt urodził się w 1966 r. w Krakowie. W 1990 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (specjalność: chemiczna technologia ropy naftowej i węgla). Na podstawie rozprawy „Własności katalityczne zeolitów” w 1999 r. uzyskał stopień doktora z nauk chemicznych w dziedzinie katalizy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół katalizy heterogenicznej, technologii chemicznej produktów małotonażowych ze szczególnym uwzględnieniem preparatów chemii gospodarczej, ekologicznych środków ochrony roślin i produkcji kosmetyków, otrzymywania substancji aktywnych biologicznie z materiału roślinnego. Nowy pełnomocnik ma bogate doświadczenie w zarządzeniu kształceniem, był m.in. prodziekanem ds. dydaktyki WIiTCh, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki (2016-2020), pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia (2016-2020), przewodniczącym (2008-2016) i sekretarzem (2016-2020) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIiTCh.
Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK prorektorem ds. ogólnych
TKapeckiStanowisko prorektora ds. ogólnych obejmuje dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, kierownik – nowej w strukturze Wydziału Architektury PK – Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług. Urodził się w 1960 r. w Krakowie. Studia na WA PK ukończył w 1986 r. W 2002 r. otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy „O architektonicznej adaptacji obiektów  poprodukcyjnych na cele użyteczności publicznej w Krakowie na tle tego typu rozwiązań w Polsce i Europie”. Trzy lata temu na podstawie ogólnego dorobku i monografii pt. „O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku” uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jako zainteresowania badawcze wskazuje: badanie przestrzeni publicznej miast oraz przestrzeni wspólnych w budynkach użyteczności publicznej, dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin wiedzy i nauki umożliwiające ukazywanie związków między nimi i budowanie pogłębionych, bo interdyscyplinarnych doświadczeń. Od 8 lat koordynuje realizację porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartej pomiędzy PK, ASP, UJ i AGH. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK (2017-2020), kierownika Zespołu Architektury Sportu i Rekreacji (od 2018 r.), pełnomocnik dziekana WA PK (od 2019 r.), przewodniczący komisji ds. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych od 2019 r.
Wśród spraw, nad którymi nadzór sprawuje prorektor ds. ogólnych, będą m.in.: wyznaczanie długoterminowych planów inwestycyjnych, prace inwestycyjne i remontowe, rozwój bazy dydaktycznej i badawczej, wykorzystanie i rozbudowa infrastruktury PK, współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym, urzędami i instytucjami zewnętrznymi, działalność wydawnicza, nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, nadzór nad spółkami, prowadzenie procedury przyznawania odznaczeń uczelnianych i państwowych oraz nagród ministra i rektora, organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego i ewidencji publikacji pracowników PK.
Dr inż. Marek Bauer na stanowisku prorektora ds. studenckich
MBauerZgodnie ze Statutem PK w przypadku prorektora, do zakresu obowiązków którego należą sprawy studenckie, kandydatura została uzgodniona z samorządem studenckim. Stanowisko od 1 września obejmuje dr inż. Marek Bauer, dotychczasowy prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.  Ma 46 lat, w 1999 r. ukończył studia na kierunku budownictwo (specjalność: drogi, ulice i autostrady). W 2008 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej” uzyskał stopień doktora w dyscyplinie budownictwo (specjalność: inżynieria ruchu). Jest pracownikiem Katedry Systemów Transportowych WIL, jego działalność badawcza poświęcona jest: planowaniu i projektowaniu systemów transportowych, modelowaniu sieci transportowych, transportowi zbiorowemu ze szczególnym uwzględnieniem uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego w ruchu, inżynierii ruchu, wykorzystaniu metod statystycznych w transporcie.
Jako prorektor ds. studenckich dr Marek Bauer będzie m.in.: koordynował sprawy świadczeń dla studentów i doktorantów, opłat za studia i usługi edukacyjne, sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów, współpracę z samorządami studentów i doktorantów, sprawował nadzór nad: organizacjami studenckimi i doktoranckimi, w tym kołami naukowymi, działalnością sportową i kulturalną studentów, realizacją krajowych i międzynarodowych projektów studenckich, Osiedlem Studenckim.
Szczegółowy zakres kompetencji prorektorów precyzuje Zarządzenie Rektora PK.