Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowa jednostka pozawydziałowa PK

Nowa jednostka pozawydziałowa PK

Kolegium Nauk Społecznych rozpocznie 1 stycznia 2020 r. działalność na PK. To nowa jednostka pozawydziałowa uczelni. Powstanie w wyniku przekształcenia Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) wraz z tworzącymi go Zakładem Ekonomii, Zarządzania i Marketingu i Zakładem Filozofii, Etyki i Socjologii.

Pozytywną opinię w sprawie przekształcenia dotychczasowych jednostek uczelni w Kolegium Nauk Społecznych i powołania na jego dyrektora dra hab. inż. Jacka Jaśtala, prof PK wyraził w listopadzie br. Senat PK. W grudniu rektor prof. Jan Kazior stosownym zarządzeniem powołał nową jednostkę.

Do zadań Kolegium należy m.in.:
1) prowadzenie zajęć z przedmiotów nauk społecznych oraz nauk humanistycznych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wydziałach PK,
2) prowadzenie zajęć na studiach doktoranckich na wydziałach PK oraz w Szkole Doktorskiej PK,
3) organizacja i prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych, których celem jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez studentów i absolwentów PK do pracy w zawodzie nauczyciela przedmiotów zawodowych lub prowadzenia innego rodzaju zajęć edukacyjnych,
4) organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, których celem jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz doktorantów PK do pracy na uczelni wyższej,
5) doskonalenie umiejętności nauczycieli czynnych zawodowo, umożliwiające uzyskanie potwierdzenia przygotowania pedagogicznego niezbędnego do nauczania w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
6) doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli akademickich,
7) organizacja i prowadzenie zajęć dla studentów w ramach programu rozwoju osobistego i zawodowego,
8) prowadzenie Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych dla studentów i pracowników PK,
9) organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych,
10) koordynowanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej.

W ramach Kolegium działać będą: Centrum Pedagogiki i Psychologii,Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii, Akademicki Chór „Cantata” , Zespół administracyjno-techniczny oraz Rada Naukowa.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Kolegium Nauk Społecznych określa jego Regulamin Organizacyjny.