Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

25 liderów naukowych PK z premią finansową w 2021 roku

25 liderów naukowych PK z premią finansową w 2021 roku

25 liderów naukowych Politechniki Krakowskiej otrzyma w 2021 roku dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Na każdym wydziale PK wyróżniono w ten sposób naukowców o ponadprzeciętnych osiągnięciach, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji PK w ewaluacji dyscyplin naukowych.

Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz PK i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obecnego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza jest kontynuowany. Zasady wyłaniania liderów zostały określone w Regulaminie wynagradzania pracowników PK.  Dodatkowe wynagrodzenie (finansowane ze środków celowych będących w dyspozycji rektora) może zostać przyznane pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) mają wyróżniające osiągnięcia w pracy naukowej. Osiągnięcia naukowe powinny być udokumentowane znaczącymi publikacjami w ostatnich dwóch latach poprzedzających przyznanie dodatkowego wynagrodzenia lub potwierdzone opatentowanymi bądź skomercjalizowanymi efektami swojej pracy badawczej w roku poprzedzającym przyznanie dodatkowego wynagrodzenia,

2) w roku akademickim poprzedzającym otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia zrealizowali ustalone pensum dydaktyczne, zgodne z regulaminem pracy (dotyczy pracowników badawczo-dydaktycznych).

O liczbie wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którym przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w danej jednostce organizacyjnej, decyduje udział tej jednostki we współczynniku algorytmicznym wykorzystywanym przy podziale subwencji na Politechnice. Zgodnie z tą zasadą najwięcej liderów mają Wydziały Mechaniczny, Inżynierii Lądowej i Architektury.

– W 2021 r. na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe będą mieć zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK przeznaczyliśmy ponad 600 tys. zł – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Kandydatury liderów napłynęły z gremiów wydziałowych, a następnie były opiniowane przez Senacką  Komisję ds. Rozwoju Kadr. Liderzy przez rok otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. W tej edycji programu trafi ono do 25 wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.

Liderzy naukowi PK w 2021 roku

Wydział Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Maria Żychowska

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

drhab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

dr Agnieszka Jakóbik

dr inż. Sylwia Dudek

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

Wydział Inżynierii Lądowej

prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik

dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK

dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK

dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK

dr inż. Krzysztof Ostrowski

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

dr inż. Dariusz Karcz

dr inż. Piotr Dulian

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

prof. dr hab. inż. Dawid Taler

dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK

dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK

Wydział Mechaniczny

prof. dr hab. inż. Aleksander Muc

dr inż. Magdalena Machno

dr inż. Justyna A. Flis

dr inż. Małgorzata Chwał

dr inż. Adam Ciszkiewicz

dr inż. Grzegorz Struzikiewicz