Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

Nowy program stypendialny dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r. O półroczne stypendia będą mogli się…
Przeczytaj więcej

Ponad pół miliona złotych na nagrody dla naukowych liderów PK

Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej jest kontynuowany.  – Na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK przeznaczymy ponad 600 tys. zł – zapowiedział rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Program został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz uczelni. Jego kontynuacja wynika…
Przeczytaj więcej

Powołania dla nowych dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej

Rektor PK wydał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Wydanie zarządzenia w tej sprawie poprzedziły wymagane statutem PK procedury wyłaniania kandydatów na dziekanów oraz opiniowania kandydatur przez społeczności wydziałów. Powołania do pełnienia funkcji dziekanów otrzymali: – dr hab. inż. arch. Magdalena…
Przeczytaj więcej

Będą inwestycje w infrastrukturę informatyczną uczelni

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną Kampusu Czyżyny PK zostały przyśpieszone – poinformował na łamach listopadowego numeru miesięcznika „Nasza Politechnika” rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. – Coraz większe wymagania wobec uczelnianej sieci komputerowej (UCK), związane m.in. z jej większym obciążeniem zdalnym kształceniem i prowadzeniem zaawansowanych prac badawczych, skłoniły nas do przyśpieszenia prac nad infrastrukturą informatyczną Kampusu PK…
Przeczytaj więcej

Podpisano porozumienie w sprawie wzrostu płac na PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz podpisał porozumienie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK w sprawie zasad podwyżek płac dla pracowników PK. Ustalono w nim, że środki przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną w pełni przeznaczone na podwyżki płac. Stały obligatoryjny procent podwyżki na PK wyniesie 5,91% i…
Przeczytaj więcej

Będą podwyżki dla wszystkich pracowników PK

Średnio o ok. 6 procent wzrosną wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych – poinformowało oficjalnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję o podziale środków, które trafią do uczelni, podejmą ich rektorzy. Zgodnie ze wstępnymi przymiarkami, na Politechnice Krakowskiej kwota przekazana na podwyżki będzie prawdopodobnie rozdzielona pomiędzy pracowników w obligatoryjnej wysokości, bez podziału na część obowiązkową i…
Przeczytaj więcej

Projekt Regulaminu Organizacyjnego PK na ostatniej prostej

Trwają prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej. To jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Nowy regulamin ma powstać do końca lutego 2021 r. Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK – prowadzą Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni oraz…
Przeczytaj więcej

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026- startują prace

Ruszają prace nad strategią rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026. Będzie je prowadził specjalny zespół pod przewodnictwem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza. Finał prac nad dokumentem planowany jest na czerwiec 2021 roku. W trakcie przygotowywania strategii przewidziano szerokie konsultacje ze społecznością uczelni. Do komisji ds. spraw przygotowania strategii zarządzeniem rektora powołani zostali: prof. Dariusz Bogdał…
Przeczytaj więcej

Na PK utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Zarządzeniem Rektora PK z dn. 1 listopada utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej wspomagającą prace naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym,. Wcześniej Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o powołaniu Centrum i jego dyrektora. Zasady funkcjonowania nowej jednostki (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin. Na Dyrektora Centrum Doskonalenia Badań…
Przeczytaj więcej

Wskazano kandydatów na dziekanów wydziałów PK

Rozpoczęły się procedury wyłaniania nowych dziekanów wydziałów PK na kadencję 2021-2025. Do przewodniczących wydziałowych komisji wyborczych rektor PK  prof. Andrzej Białkiewicz skierował powiadomienia o kandydatach na dziekanów, wskazanych w uzgodnieniu rektora z radami naukowymi wydziałów. Na 8 stanowisk dziekańskich kandyduje 11 osób. Zasady wyboru dziekanów precyzuje paragraf 34 Statutu PK oraz załącznik nr 4 do…
Przeczytaj więcej