Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026- startują prace

Ruszają prace nad strategią rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026. Będzie je prowadził specjalny zespół pod przewodnictwem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza. Finał prac nad dokumentem planowany jest na czerwiec 2021 roku. W trakcie przygotowywania strategii przewidziano szerokie konsultacje ze społecznością uczelni. Do komisji ds. spraw przygotowania strategii zarządzeniem rektora powołani zostali: prof. Dariusz Bogdał…
Przeczytaj więcej

Na PK utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Zarządzeniem Rektora PK z dn. 1 listopada utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej wspomagającą prace naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym,. Wcześniej Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o powołaniu Centrum i jego dyrektora. Zasady funkcjonowania nowej jednostki (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin. Na Dyrektora Centrum Doskonalenia Badań…
Przeczytaj więcej

Wskazano kandydatów na dziekanów wydziałów PK

Rozpoczęły się procedury wyłaniania nowych dziekanów wydziałów PK na kadencję 2021-2025. Do przewodniczących wydziałowych komisji wyborczych rektor PK  prof. Andrzej Białkiewicz skierował powiadomienia o kandydatach na dziekanów, wskazanych w uzgodnieniu rektora z radami naukowymi wydziałów. Na 8 stanowisk dziekańskich kandyduje 11 osób. Zasady wyboru dziekanów precyzuje paragraf 34 Statutu PK oraz załącznik nr 4 do…
Przeczytaj więcej

Projekt zmian w Statucie przedstawiony Senatowi PK

Propozycje zmian w statucie Politechniki Krakowskiej wraz z uzasadnieniem przedstawił podczas październikowego posiedzenia Senatu PK rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Uwagi do dokumentu społeczność PK może zgłaszać za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Senacie do 4 listopada br. Zgodnie z § 82 Statutu PK zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. Wniosek…
Przeczytaj więcej

Do końca października zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni

Do końca października br. można zgłaszać kandydatów do nowej Rady Uczelni PK. Procedura wyłaniania członków drugiej w historii PK Rady toczy się zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu PK. Zbliża się koniec pierwszej kadencji Rady Uczelni PK. W grudniu 2020 r.  Senat wybierze nowy skład tego organu, który rozpocznie…
Przeczytaj więcej

O priorytetach, zmianach i planach – wywiad z rektorem PK

– Priorytetem jest uzyskanie kategorii A+, A lub B+ we wszystkich ewaluowanych dyscyplinach. Niewątpliwie będzie to miało decydujący wpływ na prestiż i rangę naszej uczelni – mówi w wywiadzie dla wrześniowego numeru miesięcznika „Nasza Politechnika” prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Lesław Peters: – Czy jest Pan optymistą? Prof. Andrzej Białkiewicz: Tak, mam pozytywny stosunek…
Przeczytaj więcej

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych na PK

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych powstanie na PK. Powołanie nowej jednostki pozawydziałowej pozytywnie zaopiniował Senat uczelni kadencji 2020-2024 we wrześniu br. podczas pierwszego posiedzenia. Poparł też kandydaturę dr hab. inż. Pawła Ocłonia, prof. PK na stanowisko jego dyrektora. Ideę Centrum zaprezentował podczas wrześniowego posiedzenia rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Powołanie CDBN było jednym z punktów jego…
Przeczytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Senatu PK kadencji 2020-2024

Pierwsze posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej kadencji 2020-2024 odbyło się w środę, 23 września 2020 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia. Poprowadził je nowy rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. – Liczę na partycypację społeczności uczelni w zarządzaniu nią. Uważam, że rektor ma misję i odpowiedzialność, a nie władzę – mówił o wizji…
Przeczytaj więcej

Nowi prorektorzy i pełnomocnik PK na kadencję 2020-2024

Wraz z nowym rektorem prof. Andrzejem Białkiewiczem kadencję 2020-2024 we władzach uczelni rozpoczynają nowi prorektorzy i pełnomocnik, odpowiedzialni za poszczególne sektory działalności uczelni. Prorektorami nowej kadencji zostali: prof. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK (Wydział Mechaniczny), dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (Wydział Architektury), dr…
Przeczytaj więcej

Prof. Andrzej Białkiewicz objął stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej

1 września 2020 r. rozpoczęła się nowa kadencja władz Politechniki Krakowskiej. Stanowisko rektora objął prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 8 lipca br. został wybrany osiemnastym rektorem PK. Wraz z nim stanowiska na kadencję 2020-2024 obejmują nowi prorektorzy. Rozpoczyna się także 4-letnia kadencja nowego 40-osobowego Senatu PK. – Dziękując jeszcze raz za wybór na zaszczytny…
Przeczytaj więcej