Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Oświadczenia pracowników PK – wzory dokumentów

Oświadczenia pracowników PK – wzory dokumentów

Do 23 listopada br. dziekani wydziałów Politechniki Krakowskiej muszą złożyć w Dziale Badań Naukowych PK zebrane od pracowników oświadczenia o przypisaniu się do dziedziny i dyscypliny naukowej oraz upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników naukowych (tzw. liczby N). Dokumenty w formie papierowej pracownicy składają dziekanom wydziałów, korzystając ze wzorów oświadczeń obowiązujących na PK.

Oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową (nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych) i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej (pracownik pełniący funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową i nieposiadający własnych /samodzielnych osiągnięć naukowych lub artystycznych), zatrudnione na podstawie stosunku pracy na PK. W oświadczeniu można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny naukowe lub artystyczne we wszystkich podmiotach, w których osoba jest zatrudniona. W przypadku podania dwóch dyscyplin należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 1 do oświadczenia z informacją o udziale czasu pracy na każdą z dyscyplin (powinna być podana z dokładnością do ¼ , tj. 75%, 50% lub 25%).

Do pierwszej ze wskazanych dyscyplin będą domyślnie przyporządkowane osiągnięcie naukowe w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Zmiany kolejności wskazanych dyscyplin oraz przypisania poszczególnych osiągnięć będzie można dokonać w każdym czasie.

Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie o przypisaniu do dziedziny i dyscypliny można zmienić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć, biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.

Zebrane od pracowników oświadczenia dziekani wydziałów lub prorektorzy PK (w przypadku pracowników jednostek pozawydziałowych) przekazują zbiorczo do Działu Badań Naukowych oraz przesyłają elektronicznie w formie zestawienia zbiorczego w formacie excel.

WZORY DOKUMENTÓW:
Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie_PK
Upoważnienie do zaliczenia do liczby N
Załącznik do oświadczenia