Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż.  Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w piątek 12 maja 2023 r., dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020-2024 tj. do 31 sierpnia 2024 r. Wybory uzupełniające odbyły się na Politechnice Krakowskiej w związku ze śmiercią dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza w marcu tego roku.

Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Podczas wyborów obecnych było 59 z 60 elektorów. Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, od 2016 r. dziekana WIL, poparło 35 elektorów. Na prof. Dariusza Bogdała, obecnego prorektora ds. nauki PK swój głos oddały 24 osoby.

– Dziękuję za wybór. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję przyczynić się do dalszego rozkwitu Politechniki Krakowskiej, liczę na współpracę ze wszystkimi członkami społeczności naszej uczelni. Tak jak mówiłem w kampanii – każdy pracownik, student, doktorant jest dla mnie ważny. Przed nami ważny czas. Nie możemy zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć, musimy wykorzystywać nowe możliwości na dalszy rozwój. Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021! To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Ale tak mocna pozycja nie jest dziełem przypadku – na ten sukces składała się ciężka praca nas wszystkich. Wierzę, że nadal zgodnie współpracując, będziemy dynamicznie rozwijać nasz potencjał i osiągać nasze strategiczne cele. Dziękuję prof. Dariuszowi Bogdałowi  za kulturalną i pełną szacunku konkurencję podczas wyborów – powiedział po wyborze rektor-elekt  Politechniki Krakowskiej.

Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata urodził się 27 marca 1975 r. w Krynicy-Zdroju, a wychował w Nowym Sączu. Jest absolwentem sądeckich szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 im. Urszuli Kochanowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza. W 1999 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku  budowa dróg i autostrad.  Z Politechniką Krakowską jest związany od października 1999 roku, gdy zaraz po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”,  wyróżnioną w konkursie ministra transportu (promotor prof. Andrzej Rudnicki). W tym samym roku został adiunktem w Katedrze Systemów Komunikacyjnych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu 27 lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jego monografia habilitacyjna pt. „Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury” została wyróżniona w konkursie ministra infrastruktury i rozwoju. 28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora. Od 1 września 2013 r. był p.o. kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych PK (zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rudnickiego), 1 października 2014 r. został kierownikiem Katedry. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Od 1 września 2016 r., obecnie drugą kadencję, pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Szaraty dotyczą inżynierii lądowej, a  szczególnie obszaru transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów naukowych. Jest autorem 2 monografii, współautorem 4 (w tym 2 w języku angielskim), zorganizował ponad 20 branżowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej (m.in.: Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital). Opracowywał modele transportowe wielu polskich miast, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również modele transportowe dla województwa mazowieckiego i małopolskiego. Jest także współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Od 2006 r. posiada certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń dotyczących specjalistycznego oprogramowania do modelowania i prognozowania podroży. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Jest członkiem zespołu naukowego i organizacyjnego cyklicznych konferencji European Parking Conference oraz recenzentem publikacji naukowych w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych.

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują projekty transportowe (jest ich ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE. Do najważniejszych należą te dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także koncepcja rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie małopolskim oraz studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego), opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,  Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Ponadto jest członkiem Rad Naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i   Polskiego Klubu Ekologicznego. Jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska, a od 2020 r. przewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy prezydencie miasta.

Prof. Andrzej Szarata jest także cenionym dydaktykiem i popularyzatorem nauki w mediach. Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK z zakresu zagadnień transportowych, jest promotorem 66 prac magisterskich i 35 inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Prowadzi też zajęcia na studiach doktoranckich. Wypromował 4 doktorów, obecnie pełni funkcję promotora w 6 toczących się postępowaniach doktorskich. Poza pracą dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej prowadzi wykłady na innych uczelniach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto prowadził wykłady w języku angielskim dla stypendystów Programu Erasmus oraz słuchaczy indywidualnych kursów, studentów z Libii, Afganistanu i Iranu.

Został odznaczony: Honorową Odznaką i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej (2011 r. i 2016 r.), złotą odznaką honorową z diamentem SITK (2022) oraz jubileuszowym medalem za wybitne zasługi dla Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2022). Trzykrotnie był laureatem konkursu SITK RP „Ernesty” (w latach: 2011, 2013 i 2014) w kategorii: najaktywniejszy działacz SITK w dziedzinie transportu. W 2019 r. został odznaczony przez Ministra Transportu odznaką honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prywatnie jest żonaty, ma syna. W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem i stolarstwem, regularnie uprawia sport (bieganie i jazda na rowerze, zimą snowboard), uwielbia jazdę motocyklem, remontuje zabytkowy samochód i pasjami czyta kryminały. Posiada dyplom mistrzowski w rzemiośle złotnictwo. Jest mocno emocjonalnie związany z Małopolską – z Sądecczyzną, skąd pochodzi, a także z Krakowem i całym regionem, z którymi związał życie zawodowe i rodzinne.

Wybory uzupełniające na stanowisko nowego rektora zostały zarządzone na Politechnice Krakowskiej w trakcie kadencji 2020-2024 w związku ze śmiercią (w marcu 2023 r.) dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza. Zostały przeprowadzone zgodnie z takimi samymi zasadami jak w przypadku wyborów na pełną kadencję. Czynności wyborcze obejmowały m.in. zgłaszanie kandydatów przez pracowników, członków rady uczelni, organy samorządu studentów i samorządu doktorantów,  opiniowanie zgłoszonych osób przez Senat PK,  wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni oraz wybór rektora przez Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. W okresie tymczasowym – do wyboru nowego rektora – obowiązki rektora PK pełnił najstarszy senator dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.