Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Centrum Wsparcia Projektów rozpoczęło działalność na PK

Centrum Wsparcia Projektów rozpoczęło działalność na PK

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Wsparcia Projektów (CWP). Pomoc w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym m.in. funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych, środków krajowych w ramach NCBR, NAWA, MEiN, NCN (z wyłączeniem krajowych projektów badawczych NCN) – to główne zadanie nowej jednostki w strukturze organizacyjnej uczelni.

Każdy pracownik Politechniki Krakowskiej, który będzie zainteresowany pozyskaniem finansowania na przedsięwzięcie badawcze, dydaktyczne, infrastrukturalne czy inne rozwijające potencjał uczelni będzie mógł otrzymać spersonalizowane wsparcie w procesie aplikowania o fundusze oraz doradztwo w trakcie realizacji projektu. Takim wsparciem w wielu obszarach związanych z procesem aplikowania o granty oraz ich realizacją (od doradztwa w zakresie identyfikowania źródeł finansowania przedsięwzięcia poprzez wsparcie w procesie tworzenia wniosku grantowego i gromadzenia załączników, aż po pomoc w negocjacjach i podpisaniu umowy o dofinansowanie) służyć będzie nowa jednostka Politechniki Krakowskiej – Centrum Wsparcia Projektów (CWP).

Centrum Wsparcia Projektów będzie prowadzić również działania edukacyjno-informacyjne, dzięki którym pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Krakowskiej będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności przydatne do skutecznego pozyskiwania finansowania i realizacji projektów w uczelni.

Misją Centrum będzie angażowanie społeczności akademickiej w jak najskuteczniejsze pozyskiwanie środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz zdobywanie grantów badawczych realizowanych w ramach krajowej i międzynarodowej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania te mają na celu rozwijanie uczelni jako nowoczesnej instytucji badawczej, która odpowiada na obecne oraz przyszłe wyzwania społeczne i gospodarcze.

Centrum będzie realizować swoje zadania w ramach trzech zespołów: Zespołu Pozyskiwania Funduszy, Zespołu Realizacji Projektów Strategicznych i Zespołu Projektów Międzynarodowych. Każdy z nich będzie realizował odrębne zadania, ale wszyscy pracownicy będą wymieniać się między sobą wiedzą i doświadczeniem. Przykładowe obszary działalności CWP z podziałem na zadania realizowane przez poszczególne zespoły można znaleźć w Zarządzeniu nr 34 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 28.04.2023 r.

Pełniącą obowiązki kierownika CWP będzie dr inż. Joanna Żelazny. Siedziba Centrum będzie znajdować się w Galerii GIL (pokój 115 – Zespół Pozyskiwania Funduszy, pokój 203 – Zespół Realizacji Projektów Strategicznych oraz Zespół Projektów Międzynarodowych).