Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-205”. Dokument, po konsultacjach społeczności PK i pozytywnej opinii Rady Uczelni, przedstawił rektor prof. Andrzej Białkiewicz.

Jako priorytetowe, długoterminowe cele strategiczne wskazano w nim:

  1. Osiągniecie najwyższej jakości kształcenia poprzez rozbudowę nowoczesnych technik kształcenia i komunikacji ze studentami, wizjonerskie programy kształcenia tworzone we współpracy z pracodawcami i partnerami zagranicznymi, poszerzenie oferty studiów w języku angielskim oraz dostosowanie oferty kształcenia praktycznego do potrzeb rynku pracy.
  2. Podnoszenie jakości badań naukowych oraz uzyskiwanie wysokich ocen dorobku PK i jej pracowników w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych.
  3. Stworzenie optymalnych warunków do działań innowacyjnych wraz z poszerzeniem współpracy z otoczeniem gospodarczym, branżowym, samorządowym oraz ogólnoakademickim.
  4. Wzmocnienie pozycji uczelni poprzez prezentację prestiżowych osiągnięć badawczo-dydaktycznych oraz intensyfikację działań informacyjno-promocyjnych.
  5. Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury badawczej, dydaktycznej i administracyjnej dla każdego z wydziałów PK.
  6. Racjonalizację struktur i procesów zarządzania.

Projekt dokumentu został przedstawiony przez rektora prof. Andrzeja Białkiewicza na majowym posiedzeniu Senatu. Następnie członkowie społeczności PK i senatorowie mogli pisemnie przesyłać propozycje zmian, pytania i uwagi, zarówno własne jak i te zgłoszone podczas konsultacji z grupami pracowników i studentów, które reprezentują. Nad nimi pochyliła się Komisja ds. spraw strategii rozwoju, przygotowując ostateczny projekt dokumentu, który przedstawiła następnie do opinii Radzie Uczelni. Z jej pozytywną oceną strategia została zaprezentowana w czerwcu Senatowi PK, który przyjął ją jednogłośnie.

Przyjęta strategia ostatecznie objęła okres pięciu, a nie – jak w pierwotnej wersji – sześciu lat. Dokument główny będzie też uzupełniony o zarządzenie rektora zawierające wykaz działań, których realizacja ma służyć osiągnięciu przyjętych celów strategicznych i operacyjnych w wyróżnionych w strategii obszarach działań PK takich jak: kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem.

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025