Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Projekt Strategii rozwoju PK w konsultacjach społeczności uczelni

Projekt Strategii rozwoju PK w konsultacjach społeczności uczelni

Rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił Senatowi PK podczas majowego posiedzenia projekt „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026”. Dokument został przekazany do konsultacji społeczności PK. Potrwają do 9 czerwca.

Projekt strategii jest efektem prac specjalnie powołanej w listopadzie 2020 r. komisji rektorskiej. – Dla zainicjowania prac zespołu określiłem misję, wizję i cele strategiczne, które będziemy jako społeczność uczelniana realizować w latach 2021-2026 – poinformował senatorów rektor PK. – W ramach prac zespołu misja, wizja, strategiczne obszary i cele zostały doprecyzowane. Zdefiniowane obszary strategiczne i stojące przed nami zadania w ich ramach, jak również czas ich realizacji także zostały sprecyzowane w czasie prac komisji. Zapisy projektu strategii zostały też zaopiniowane przez Radę Uczelni i zewnętrzną firmę audytorską.

Jak przekazał prof. Białkiewicz – przyjęto założenia, że w pierwszym roku obowiązywania strategii główny wysiłek skupiony zostanie na opracowaniu strategii wydziałowych, przygotowaniu dokumentacji do realizacji zadań przez wszystkie jednostki organizacyjne uczelni oraz przygotowanie kadry zarządzającej i wszystkich pracowników uczelni do realizacji zadań, wynikających ze strategii. – Ze względu na zmienność sytuacji w otoczeniu, jak i w samych systemie szkolnictwa wyższego, przyjęto założenie, że Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni pod przewodnictwem dyrektor Agnieszki Kosteckiej-Stec będzie monitorowało realizację zatwierdzonej przez Senat Strategii w cyklu rocznym. Dokona oceny stanu realizacji założonych celów i przyjętych zadań. Po ocenie oraz uwzględnieniu możliwości finansowych uczelni przestawi ewentualną propozycję jej modyfikacji – zapowiedział rektor Białkiewicz.

Główne części i zapisu dokumentu zaprezentowała senatorom Agnieszka Kostecka-Stec z Biura. Na Strategię składają się: misja uczelni, która jest rozwinięciem misji określonej w Statucie Politechniki Krakowskiej, wizja uczelni, cele strategiczne i cele operacyjne, których osiągnięcie zakładane jest w latach 2021-2026 oraz opis sposobu wdrożenia strategii i jej monitorowania.

Strategia realizowana będzie w 4 obszarach. To w ich ramach wskazano cele strategiczne i operacyjne:

I. DOSKONAŁE KSZTAŁCENIE – obszar obejmujący cele związane z zapewnieniem najwyższej jakości kształcenia na studiach wszystkich poziomów, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

I.1 Dostosowanie kierunków studiów i specjalności do zapotrzebowania na wiedzę, umiejętności i kompetencje na rynku pracy

I.1.1. Profesjonalizacja zarządzania portfelem kierunków i programów kształcenia

I.1.2. Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli pracodawców w kształceniu studentów i doktorantów na wszystkich poziomach i profilach studiów,

I.1.3. Rozwój zasobów bibliotecznych tradycyjnych i cyfrowych spójny z rozwojem oferty dydaktycznej

I.1.4. Określenie optymalnej liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów,

I.1.5. Wszechstronny rozwój ścieżki kształcenia studentów

I.2. Doskonalenie systemu rekrutacji

I.2.1. Udoskonalenie systemu rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej

I.3 Umiędzynarodowienie studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz Szkoły Doktorskiej

I.3.1. Zwiększenie liczby profesorów wizytujących

I.3.2. Zwiększenie liczby nauczycieli akademickich z zagranicy zatrudnianych na PK

I.3.3. Zwiększenie liczby studentów w ramach wymiany międzynarodowej

I.3.4. Zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim

I.4. Doskonalenie (podnoszenie) jakości kształcenia na wszystkich poziomach i profilach studiów

I.4.1 Modyfikacja (rozwój) wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

I.4.2. Udoskonalenie procesu wsparcia dla Wydziałów przy procedurze akredytacji

I.4.3. Udoskonalenie procesu zdalnego nauczania

I.5. Doskonalenie programu wspierania studentów i doktorantów

I.5.1. Doskonalenie programu systemowego wspierania rozwoju studentów i doktorantów

II. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH – obszar obejmujący cele związane z prowadzoną działalnością naukową i wdrożeniową, w tym realizacja projektów badawczych, współpracą międzynarodową w zakresie wspólnego prowadzenia badań, badaniami interdyscyplinarnymi itp.

II.1. Uzyskanie i utrzymanie przez dyscypliny wydziałowe kategorii naukowej A+, A i B+

II.1.1. Określenie strategicznych obszarów badań naukowych na PK

II.1.2. Wzrost liczby wysokopunktowanych publikacji

II.1.3. Zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich

II.1.4. Umocnienie badań interdyscyplinarnych i wdrożeniowych

II.2. Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie badań

II.2.1. Wzrost liczby publikacji w najlepszych czasopismach międzynarodowych z naukowcami zagranicznymi

II.2.2. Poszerzenie liczby kontaktów międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej

III. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE i ORGANIZACJA – obszar obejmujący wszystkie procesy pomocnicze i wspomagające działalność podstawową uczelni, w szczególności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury oraz informatyzacją uczelni.

III. 1. Rozwój systemów informatycznych wspierających procesy zarządcze

III.1.1. Doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Uczelnią

III.1.2. Systematyczne przenoszenie/kolokacja zasobów obliczeniowych na zewnątrz (data center)

III.2. Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – wsparcie dla rozwoju pracowników PK

III.2.1. Wprowadzenie zmian w systemie motywacyjnym dla nauczycieli akademickich

III.2.2. Wprowadzenie zmian w systemie motywacyjnym dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

III.2.3. Modyfikacja zasad oceny okresowej pracowników

III.2.4. Wdrożenie systemu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników PK

III.2.5. Reorganizacja systemu zatrudniania pracowników

III.3. Zwiększenie efektywności funkcjonowania PK poprzez optymalizację struktury organizacyjnej

III.3.1 Dostosowanie struktury organizacyjnej do efektywnego realizowania zadań strategicznych

III.4. Poprawa wykorzystania infrastruktury

III.4.1. Opracowanie długofalowej strategii inwestycyjnej rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem możliwości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych

III.4.2. Zapewnienie studentom, doktorantom i pracownikom naukowym infrastruktury badawczej na najwyższym światowym poziomie

III.4.3. Doskonalenie systemu zarządzania inwestycjami i remontami

III.4.4. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

III.4.5. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania nieruchomościami

III.4.6. Optymalizacja dostępu do infrastruktury dydaktycznej oraz administracyjnej

III.5. Udoskonalenie gospodarki finansowej Uczelni

III.5.1. Udoskonalenie procesu planowania budżetowego

IV. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM – obszar obejmujący cele związane z współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zapewnieniem właściwego wizerunku uczelni, promocją uczelni.

IV.1. Wzmocnienie działań promocyjnych

IV.1.1. Utworzenie bazy ekspertów – Pracowników PK do kontaktu z mediami

IV.1.2. Utworzenie bazy ekspertów – Studentów PK do kontaktu z mediami

IV.1.3. Opracowanie bazy obszarów eksperckich/ specjalistycznych na podstawie dokonań czynnie działających pracowników badawczych PK i obszarów jakimi się zajmują

IV.1.4. Opracowanie oraz wdrożenie polityki wizerunkowej PK

IV.1.5. Stworzenie strategii promocji PK

IV.2. Pogłębianie relacji z otoczeniem gospodarczym (branżowym) oraz wykorzystanie wypracowanych rozwiązań innowacyjnych do współpracy z otoczeniem

IV.2.1. Utworzenie bazy podmiotów komercyjnych ściśle współpracujących z PK oraz Rady Pracodawców

IV.2.2. Nawiązanie nowych kontaktów z podmiotami naukowymi, komercyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw) oraz

utrzymanie stałych kontaktów z podmiotami z którymi PK stale współpracuje

IV.2.3. Podejmowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych

IV.3. Wdrożenie zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

IV.3.1. Upowszechnianie idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowanie i ochrona prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia

IV.3.2. Kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy

IV.3.3. Poszerzanie programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.

Przedstawiony na majowym posiedzeniu Senatu projekt Strategii został w pełnej formie przekazany do konsultacji społeczności PK. Będą się one odbywać – za pośrednictwem senatorów PK – w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Senatorowie mogą pisemnie przesyłać propozycje zmian, pytania i uwagi, zarówno własne, jak i te zgłoszone  podczas konsultacji z grupami pracowników i studentów, które reprezentują. – Po rozpoznaniu sugestii i uwag, zasadne korekty zostaną wprowadzone do opracowania – zapowiedział rektor Andrzej Białkiewicz. W czerwcu planowane jest głosowanie Senatu nad ostateczną wersją Strategii Rozwoju PK.

Pełny tekst projektu strategii dostępny jest w serwisie Senatu PK.