Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowy rok akademicki w nowych realiach prawnych

Nowy rok akademicki w nowych realiach prawnych

1 października 2019 r. rozpoczął się rok akademicki, w którym na Politechnice Krakowskiej zaczęły obowiązywać nowe akty prawne. Zostały opracowane w związku z obowiązującą od 2018 r. ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce. Wśród najważniejszych są m.in. statut PK, nowe zasady dotyczące trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, nowe regulamin – pracy i studiów. Weszły w życie także uchwały powołujące nowy wydział i wprowadzające zmiany na dwóch innych. Dla każdego z 8 wydziałów PK opracowane zostały nowe loga i identyfikacja graficzna.

Statut PK, podstawowy – obok ustawy – akt prawny dla uczelni, został uchwalony przez Senat PK w maju br. Był przygotowywany od października 2018 roku w oparciu o konsultacje ze społecznością uczelni (o najważniejszych zapisach nowego statutu pisaliśmy TUTAJ).

Statut Politechniki Krakowskiej

 

Od 1 października 2019 r. obowiązuje także nowa uchwała Senatu PK dotycząca trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Uchwała podjęta na posiedzeniu we wrześniu br. przekazuje odpowiedzialność za przebieg postępowań awansowych do kompetencji rad naukowych wydziałów.

Uchwała z 25 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

 

Zarządzeniem rektora PK wprowadzono także nowy Regulamin pracy PK. Jego ostateczna treść została uzgodniona w toku negocjacji z uczelnianymi organizacjami związkowymi (w protokole z negocjacji ujęto 2 rozbieżności, które będą przedmiotem dalszych rozmów). Regulamin pracy został poszerzony o kwestie regulowane dotychczas w innych dokumentach. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Regulamin pracy określa teraz m. in.:

– roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk (tzw. pensum), zasady obliczania zajęć dydaktycznych, oraz zasady przyznawania zniżek do pensum

– zasady powierzania zajęć w godzinach ponadwymiarowych,

– zasady ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzaje zajęć dydaktycznych objęte zakresem obowiązków, wzory zakresów obowiązków nauczycieli akademickich

Powyższe kwestie były do tej pory regulowane przez Senat w drodze uchwał.

Jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany w powyższym zakresie, to nowy regulamin zalicza zajęcia na studiach niestacjonarnych do wymiaru pensum (do tej pory nie należały one do obowiązków nauczycieli akademickich i były wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych), określa też zasady udzielania urlopów nauczycielom akademickim (w tym urlopu naukowego i urlopu dla poratowania zdrowia), dotychczas określone w statucie.

Poza tym Regulamin określa m. in.:
– podstawowe prawa i obowiązku pracowników

– podstawowe prawa i obowiązku pracodawcy

– zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego i monitoringu poczty elektronicznej przez pracodawcę

– zasady i obowiązki dotyczące BHP

– określenie stosowanych na PK systemów czasu pracy

– określenie norm w zakresie czasu pracy

– zasady dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników

– zasady dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

 

Od 1 października 2019 r., obowiązują także m.in.:

Regulamin studiów, uchwalony przez Senat PK 29 maja 2019 r.

przepisy dotyczące Szkoły Doktorskiej, w tym Regulamin Szkoły Doktorskiej

– uchwały w sprawie programów studiów prowadzonych na poszczególnych wydziałach PK oraz międzywydziałowych kierunków studiów, dostosowujące te programy do wymagań nowej ustawy (dostępne – TUTAJ)

Zarządzenie Rektora PK w zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej

Weszły w życie także uchwały powołujące nowy wydział (Inżynierii Materiałowej i Fizyki) i wprowadzające zmiany na dwóch innych – Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Dla każdego z 8 wydziałów PK opracowane zostały nowe loga i identyfikacja graficzna.

Rektor PK stosownymi zarządzeniami powołał także prorektorów (w okresie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.) i dziekanów wydziałów (na okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.) Powołania na prorektorów otrzymali: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara (ds. nauki), dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK (ds. studenckich), dr hab. inż. Jerzego Zająca, prof. PK  (ds. kształcenia), prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz (ds. ogólnych).

Powołania na dziekanów wydziałów otrzymali:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (Wydział Architektury) , dr inż. Jerzy Jaworowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej), dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki), dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (Wydział Mechaniczny).

Wszystkie wewnętrzne akty prawne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PK